accentonline.ru

Словарь ударений русского языка,
проверка ударений в словах

Слова с ударением на У

Примеры слов с ударением на слог с буквой У. Показаны самые запрашиваемые посетителями сайта слова, в них чаще всего сомневаются с постановкой ударения.

 1. досу́г
 2. ку́хонный
 3. отку́порить
 4. прину́дить
 5. ту́фля
 6. заку́порить
 7. кожу́х
 8. табу́
 9. каучу́к
 10. стату́т
 11. гу́сеничный
 12. су́кровица
 13. ру́бчатый
 14. дару́ю
 15. отку́порка
 16. стригу́
 17. питбу́ль
 18. неду́г
 19. диффу́зор
 20. балу́ясь
 21. заку́порив
 22. усугу́би́ть
 23. курку́ма
 24. отку́порил
 25. беру́ши
 26. металлу́рги́я
 27. ра́ку́шка
 28. арбу́з
 29. гру́шевый
 30. безу́держный
 31. рекру́тинг
 32. бу́нга́ло
 33. гу́сеница
 34. заку́то́к
 35. лу́па
 36. инсу́льт
 37. му́скули́стый
 38. по́слу́шник
 39. у́гольный
 40. озву́чение
 41. слу́чай
 42. гру́нтов
 43. ску́мбрия
 44. погру́женный
 45. доску́
 46. гу́ру
 47. йо́гу́рт
 48. ру́сский
 49. грейпфру́т
 50. заку́порка
 51. неу́мно́
 52. лягу́шка
 53. пу́рпур
 54. хому́т
 55. ру́чка
 56. ту́фли
 57. вчисту́ю
 58. поутру́
 59. упомяну́ть
 60. заку́поривать
 61. при́ку́с
 62. робу́ста
 63. яку́ты
 64. у́шко
 65. ку́рица
 66. щу́ка
 67. шампу́р
 68. растру́б
 69. нагну́тый
 70. стрельну́ть
 71. ту́ргор
 72. топина́мбу́р
 73. отку́порив
 74. путассу́
 75. коку́р
 76. пригу́бить
 77. йо́гу́ртовый
 78. у́хо
 79. балу́ется
 80. шу́ба
 81. ку́рник
 82. ру́ки
 83. яку́дза
 84. сту́пи́ца
 85. прогу́л
 86. чу́дно
 87. у́тро
 88. пу́рпу́рный
 89. обнару́же́ние
 90. вку́пе
 91. у́голь
 92. пету́х
 93. полу́но́чный
 94. жу́ковский
 95. заку́поренный
 96. обезу́меть
 97. му́ка
 98. ску́чно
 99. у́дочка
 100. единоду́шный